ബഹുമതികളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും

പ്രശസ്ത സംരംഭങ്ങൾ, ചൈനയുടെ നിർമ്മാണ സാമഗ്രി വ്യവസായത്തിലെ പ്രശസ്ത ബ്രാൻഡ് (ചൈനയുടെ നിർമ്മാണ മന്ത്രാലയം സമ്മാനിച്ചത്)

കർട്ടൻ വാൾ വ്യവസായത്തിന്റെ ചൈനയിലെ ടോപ് ടെൻ ബ്രാൻഡ് (നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ നൽകിയത്).

ചൈന അലുമിനിയം പ്ലാസ്റ്റിക് പാനലിന്റെ പ്രശസ്ത ബ്രാൻഡ് (ചൈന കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി അസോസിയേഷൻ അലുമിനിയം പ്ലാസ്റ്റിക് കോമ്പോസിറ്റ് ബ്രാഞ്ച് നൽകിയത്)

ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങളും താൽപ്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വിപുലമായ എന്റർപ്രൈസ് (ജിയാങ്‌സി കൺസ്യൂമേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ സമ്മാനിച്ചത്)

ഒളിമ്പിക് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ ശുപാർശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഒളിമ്പിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ്)

ചൈനയുടെ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വിപണിയിലെ കർട്ടൻ വാൾ മെറ്റീരിയലുകളുടെ മികച്ച പത്ത് ബ്രാൻഡുകൾ (ചൈന ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്റർപ്രൈസ് മാനേജ്‌മെന്റ് അസോസിയേഷൻ, ചൈന ബിസിനസ് കാർഡ് പ്രൊമോഷൻ അസോസിയേഷൻ അവാർഡ് നൽകിയത്).

വിശ്വസനീയവും വിശ്വസനീയവുമായ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ (ചൈന ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് സർക്കുലേഷൻ അസോസിയേഷൻ സമ്മാനിച്ചത്)

ബിൽഡിംഗ് ഡെക്കറേഷൻ മെറ്റീരിയലുകളുടെ ചൈനയുടെ പ്രശസ്തമായ ബ്രാൻഡ് (ചൈന ബിൽഡിംഗ് ഡെക്കറേഷൻ അസോസിയേഷൻ സമ്മാനിച്ചത്).

ചൈനയുടെ മികച്ച സ്വകാര്യ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സംരംഭങ്ങൾ (ചൈന പ്രൈവറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പ്രൊമോഷൻ അസോസിയേഷൻ)

ചൈന കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇന്നൊവേഷൻ അവാർഡ് (ചൈന കൺസ്ട്രക്ഷൻ അസോസിയേഷനും നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾക്കായുള്ള നാഷണൽ എക്സിബിഷൻ സെന്ററും നൽകിയത്)